ชื่อรายงาน ลิงค์รายงาน
ด้าน: ด้านโครงสร้างพื้นฐานกายภาพ และสิ่งแวดล้อม
 สถิติการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน (มิเตอร์รวม) และปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ในแต่ละเดือนของโรงผลิตน้ำประปาคลิก
 ข้อมูลระบบสาธารณูปโภคคลิก
ด้าน: ด้านการเงินพัสดุ
 รายงานการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินคลิก
 รายงานร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและรายได้ แบ่งตามหมวดรายจ่ายคลิก
 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินคลิก
 รายงานร้อยละผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้คลิก
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้คลิก
 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ระดับกองและคณะคลิก
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างคลิก
ด้าน: ด้านการเรียนการสอน
 รายงานจำนวนนิสิตที่กำลังศึกษา จำแนกตามปีที่เข้าศึกษา เพศ ระดับการศึกษา รายคณะ สาขาวิชาคลิก
 รายงานจำนวนนิสิต จำแนกตามปีที่เข้าศึกษา เพศ ระดับการศึกษา สถานะ รายคณะ สาขาวิชาคลิก
 รายงานตรวจสอบประธานหลักสูตรคลิก
 รายงานรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละคณะคลิก
 รายงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรคลิก
 รายงานหลักสูตรในแต่ละปี พ.ศ. โดยแยกตามระดับการศึกษาและคณะ/หน่วยงานคลิก
 รายงานรายชื่อหลักสูตรที่เปิดในแต่ละปีการศึกษาคลิก
 รายงานจำนวนหลักสูตรและจำนวน มคอ.2 แยกตามคณะคลิก
 รายงานเอกสารมคอ.3,4,5,6รายคณะ ตามภาคการศึกษา และปีการศึกษาคลิก
 รายงานเอกสารมคอ.2 ตามปีหลักสูตรคลิก
 ปฏิทินการศึกษาคลิก
 รายงานจำนวนนิสิตต่างชาติที่กำลังศึกษา จำแนกตามประเทศ และสังกัดคลิก
 สถิติจำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจำแนกตามภาค ปีการศึกษา2556 - 2560คลิก
ด้าน: ด้านบริการสารสนเทศ
 บริการสร้างใบรับรองลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)คลิก
 บริการสร้าง QR Code แบบที่มีโลโก้มหาวิทยาลัยคลิก
ด้าน: ด้านบุคคลและอัตรากำลัง
 รายงานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งทางวิชาการคลิก
 สถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรคลิก

พัฒนาโดย งานระบบสารสนเทศ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร email : is@nu.ac.th